บทที่ ๒๘ ความสุขอันเกิดจากจากความปราถนาดี

บทที่ ๒๘

บทที่ ๒๘

ความสุขเกิดจากความปราถนาดี

จากภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายๆ ครั้งในประเทศไทย… หากเรานำมาใช้เป็นบทเรียนในรการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เป็นจุดรวมใจของคนไทยทั้งชาติให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส เปลี่ยนความทุกข์ให้กลับเป็นความสุข อันเกิดจากความปราถนาดีที่มีต่อกัน 

การเกิดมหาตภัยแหลมตะลุมพุก ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ เป็นที่มาของการจัดตั้งมูลนิธิราชประชาสงค์เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และยังเป็นที่มาของโรฃงเรียนราชประชานุเคราะห์กว่า ๔๐ แห่ง ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในเวลาต่อมา

ปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัย แทบทุกครัวเรือนเกิดความหวั่นไหว เดือดร้อนใจที่จะอยู่ร่วมกับน้ำ ผมกลับคิกว่า ก็ดีเหมือนกัน ที่ทำให้ได้เห็นคนไทย หันกลับมารักและ ปรถนาดีต่อกัน ให้ความอนุเคราะห์แก่กันและกัน ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ลืมความเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดง ทำให้ประเทศเกิดความสงบ ไปได้ชั่วระยะหนึ่ง และทำให้ทุกฝ่ายหันกันกลับมาทบทวนบทเรียน หากสถสนการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต

แม้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้น หากมองเฉพาะด้านร้าย ก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ แต่หากทำใจให้สงบ มีความปราถนาดีต่อกัน ใจของเราก็จะสงบ

อย่าลืมคำอวยพรของพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสไว้ว่า

ความปราถนาดี ความสงบ ก็คือ ความสุข

Happiness is caused by desire.

From many natural disasters that occur Times in Thailand … If we use it as a lesson in the preservation of the environment, natural resources Used as a whole point of Thai people to help each other Will change the crisis into opportunity Change the suffering to be happy. Which is caused by the desire to have each other

The occurrence of a great disaster In Nakhon Si Thammarat province on 25 October 2505 is the source of the establishment of the Rajapracha Songkhroh Foundation Royal patronage And is also the source of the Ratchapranukroh School for more than 40 places in all regions of Thailand at a later time

Year 2011, Thailand has a great flood. Almost every household has been shaken. Suffering to stay with the water, I think it’s good too. That makes it possible to see Thai people Turned back and loved Connect with each other Help each other Do not divide the division. Forget the yellow shirt, red shirt Make the country calm Go for a while And make all parties turn to revisit the lesson If such situations occur again in the future

Although various events That happened If looking at the bad side Will cause suffering But if calm Have good wishes Our mind will be calm.

Do not forget the blessing of the King that said

The desire for peace is happiness.

บทที่ ๒๘

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร