บทที่ ๓๖ ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

บทที่ ๓๖

บทที่ ๓๖

ในขณะที่ประชาชนชาวไทยในปัจจุบัน ส่วนใหญ่รับรู้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เพียงนามธรรมเท่านั้น ไม่ได้นำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามที่ควรจะเป็น หรืออาจจะเป็นเพราะนโยบาย “ประชานิยม” ของรัฐบาลในหลายยุคสมัยที่ผ่านมาจะเป็นหนทางสู่ความเสื่อม ของสังคมไทย อย่างที่ใครต่อใครต่างพากันวิตกกังวล

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับความสุขมวลรวมในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศ ที่จะร่วมกันก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

การที่อาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี ๒๕๕๘ (ค.ศ.๒๐๑๕) อาเซียนได้จัดทำแผนงานในเชิงบูรณาการในด้านเศรษฐกิจต่างๆ หรือพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC Blueprint) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๔ เรื่อง ดังนี้

  • การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม โดยให้มีการ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น
  • การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ อาเซียน การสร้างความสามารถในด้านต่างๆ เช่น นโยบายการ แข่งขัน สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายภาษี และการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  • การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค มีการรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจของสมาชิก และลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่าง สมาชิกเก่าและใหม่ เช่น การสนับสนุนการพัฒนา SMEs
  • การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก มีการรวมกลุ่มเข้า กับประชาคมโลก โดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เช่น การจัดทำเขตการค้าเสรี และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จำหน่าย เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนในปี ๒๕๕๘ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องทักษะ ฝีมือและความสามารถทางด้านภาษาสากลหรืออย่างน้อยหนึ่งใน ภาษาอาเซียนที่คนไทยควรจะต้องสื่อสารได้ รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อ การทํางานก็มีส่วนช่วยยกมาตรฐานให้แรงงานไทยดูดีขึ้น

ทั้งนี้ มีข้อกังวลในหลายประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานโดยตรงหากไม่มีการเตรียมพร้อม คือ ความเสี่ยงของการ ถูกเลิกจ้างจากการเข้ามาแย่งงานของแรงงานต่างชาติ ที่มีความได้เปรียบในเรื่องภาษา ซึ่งอาจจะถูกเคลื่อนย้ายตามบริษัทแม่ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย หรือแม้แต่บริษัทที่มีอยู่เดิม อาจจะเปลี่ยนไป จ้างแรงงานต่างชาติที่มีฐานค่าจ้างถูกกว่าในระดับฝีมือที่ใกล้เคียงกัน ในที่นี้ หมายถึงแรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือที่ไม่ได้อยู่ในกรอบการ เคลื่อนย้ายเสรีโดยตรง ทว่าโอกาสการลงทุนของนายจ้างที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดเสรีการลงทุนนั้น จะเป็นตัวกำหนดให้แรงงานไทยต้อง ปรับตัว

กลยุทธ์ที่เหมาะสมในประเด็นนี้ ก็คือ การเพิ่มทักษะใน ด้านภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ที่เคยมีมาแต่ก่อน แต่จำเป็นที่จะต้องมี การเรียนการสอนด้านภาษามาเลย์ ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ลาว และภาษาพม่าให้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นระดับประถม มัธยม สายวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งระดับอุดมศึกษา ก็น่าที่จะมีการ ปรับตัวเตรียมการกันได้แล้ว เพราะเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของการ ใช้เวลาและการฝึกหัดที่ต้องกินเวลาพอสมควร

ในส่วนการศึกษาของภาคเอกชน ก็ควรปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อเตรียมการผลิตนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มี ความพร้อมในด้านภาษาสากลและภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ภาคีเช่นกัน

การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนอาจทำให้เกิดการ เปลี่ยนแปลง และผลกระทบทั้งเชิงบวกหรือลบต่อประเทศไทย ซึ่ง เราอาจมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสหรือภัยคุกคามก็ได้ผลิตภัณฑ์มวล รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) อาจจะดีขึ้น แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างมาก คือ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” (Gross National Happiness : GNH) ของคนไทยส่วนใหญ่จะ เป็นอย่างไร ท่ามกลางความเจริญก้าวไกลทางวัตถุ ท่ามกลางสมรภูมิ ของการแข่งขัน แย่งชิงทรัพยากร ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่พรั่งพรูเข้ามาอย่างไร้ขอบเขต คนไทยจะปรับตัว ปรับจิตใจให้มี ความสุขกันได้หรือไม่ อย่างไร

คำถามนี้ คือคำตอบว่า ทำให้ผมจึง… แอบอิจฉาชาวภูฏาน

While the current Thai people Most of them know the philosophy. “Sufficiency economy” is only an abstract Not implemented to be concrete As it should be Or maybe because the government’s “populism” policy in many eras has been the path to the decline of Thai society, in which everyone is worried.

ASEAN Economic Community and Gross Happiness In 2015, Thailand is 1 in 10 countries that will join together to step into the ASEAN Economic Community (AEC).

ASEAN will become an economic community by 2015 (B.E. 1515). ASEAN has created an integrated plan in various economic areas. Or a blueprint for the establishment of the AEC Blueprint with the following four important elements

Being a single market and a joint production base with the free movement of goods, services, investments and skilled workers. And the movement of capital more freely

บทที่ ๓๖

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร