บทที่ ๔๑ ความสุขจากการทำงาน

บทที่ ๔๑

บทที่ ๔๑

ความสุขจากการทำงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรม ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙ มีใจความตอนหนึ่งว่า

“ท่านทั้งหลาย ควรจักได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมที่จะ ปฏิบัติงาน ประสานกับบุคคลอื่น ฝ่ายอื่นอย่างขะมักเขม้นและฉลาด เหมาะสมในการนี้ท่านจะต้องทําความคิดและจิตใจให้เปิดกว้าง แต่หนักแน่น มีเหตุผล มีวิจารณญาณ พร้อมกันนั้นก็ต้องมีความจริงใจ เห็นใจ และเมตตาปรองดองกัน โดยถือประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน เป็นวัตถุประสงค์เอก

ที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง จะต้องพยายามขจัดความดื้อรั้น ถือตัว ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนน้อยออกให้ได้ ไม่ปล่อยให้ เข้ามาครอบงําทําลายความคิดจิตใจที่ดีงามของตน แล้วท่านจะสามารถปฏิบัติการงานทุกอย่างได้ด้วยความราบรื่น เบิกบานใจ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ ตามที่ปรารภปรารถนา ทุกสิ่งในที่สุด”

ในการทำงานร่วมกันกับคนรอบข้างนั้น พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงาน ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน กับหัวหน้า และกับลูกน้องว่า

“กับเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่แค่คำว่า ทำงานร่วมกัน อยู่ร่วมกัน ไม่น้อยกว่าวันละ ๘ ชั่วโมงทุกวัน ไม่เพียงแต่พูดคุยกันเรื่องงาน หากแต่จะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วย แม้จะมีความสัมพันธ์ที่ ตึงเครียด สู้ปล่อยตัวให้สบาย สบาย พบกัน ถือว่ามีวาสนาต่อกัน อยู่ร่วมกัน ก็ยิ่งควรจะเข้าใจ ให้อภัย และใส่ใจซึ่งกันและกัน

กับหัวหน้า บางครั้งก็เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง เขามักจะมา ต่อว่า มากกว่าจะมายอมรับ สิ่งที่เขาให้ทำ ก็มักจะเหมือนกับว่าไม่รู้ จักจบสิ้น หากลองกลับกัน ให้เราไปอยู่ในตำแหน่งที่เขายืนอยู่ เราคงจะเข้าใจเขาได้ง่ายหน่อย และให้อภัยเขาได้กับหัวหน้า ไม่จำเป็น จะต้องเป็นคู่ปรับกัน แต่ต้องรู้จักที่จะแบ่งปันเรียนรู้ และเติบโตไป ด้วยกันกับลูกน้อง เป็นเพราะรู้จักให้ ผลตอบแทนก็กลับมามาก

กับลูกน้อง ไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์ เฉพาะเบื้องบนกับเบื้อง ล่างเท่านั้น ยังมีความสัมพันธ์ทางด้านหุ้นส่วนอยู่ด้วย รู้จักเข้าใจ และให้อภัยซึ่งกันและกัน หากรู้จักยอมรับ มากกว่าที่จะจับผิด ให้ รอยยิ้มมากกว่าสายตาอันตำหนิติเตียน ผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่าย จะได้รับ ก็จะยิ่งมากตามไปด้วย”

“คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความ สุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ ที่เป็นคุณ เป็นประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ”

เมื่อเราได้เจ้านายคนใหม่ มีบุคลิกนิสัยไม่เป็นที่สบอารมณ์ ศรศิลป์ไม่กินกัน รู้สึกอึดอัดสับสนที่จะต้องร่วมงานด้วย ยิ่งอยู่ไป นานๆ ก็ยิ่งรู้สึกไม่ถูกชะตา พาลใส่เกียร์ว่าง ไม่อยากทำงานด้วย

ท่านพุทธทาสภิกขุ สอนว่า “เจอเจ้านายไม่ดี ถือว่าเรามี โอกาสให้แสวงหา ให้เรียนรู้ ดูเป็นตัวอย่าง แต่ถ้าเจอกับเจ้านายที่ เข้าท่าให้ถือว่ามีครูดี ทุกคนต้องเป็นทั้งเจ้านายคนอื่นและเป็น เจ้านายตัวเองทั้งสิ้น

ท่านพุทธทาสสอนไม่ให้ยึดติดกับสิ่งที่เป็น แต่เมื่อ ต้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ “ต้องเป็นให้เป็น”

“เมื่อศรัทธาเจ้านายไม่ได้ ก็อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปอย่าง ไร้ความหมาย คนอื่นจะเป็นอย่างไรเรื่องของเขา หันมาทำตัวเอง ให้น่าศรัทธาก็พอ เวลาของเรามีน้อย อย่าต่อสู้และต่อต้านในสิ่งที่เสียเวลา ตัวอย่างมีให้เห็น เลือกเป็นในแบบที่เราศรัทธา ”

พระอาจารย์ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จังหวัด อุบลราชธานี ได้แสดงธรรมเทศนา เปรียบเทียบไม้สั้นไม้ยาวกับ กิเลสตัณหาของมนุษย์ได้อย่างน่าจดจำว่า

“ดูท่อนไม้นี่สิ สั้นหรือยาว สมมติว่า คุณอยากได้ไม้ที่ยาวกว่านี้ ไม้ท่อนนี้ มันก็สั้น แต่หากคุณอยากได้สั้นกว่านี้ ไม้ท่อนนี้ มันก็ยาว หมายความว่า ตัณหาของคุณต่างหาก ที่ทำให้ มีสั้น-ยาว มีดี มีชั่ว มีสุข มีทุกข์ ขึ้นมา ละตัณหาเสียได้เท่านั้น ทุกอย่างก็จบ”

Happiness from work

His Majesty the King Speech at the commencement ceremony To Chulalongkorn University graduates at Chulalongkorn University On Saturday 12 July 1986, there was an article saying that

“You Should be prepared to prepare themselves to work with others Other parties actively and smartly In this regard, you must open your mind and mind to be open but firm, rational, and judgmental. At the same time, there must be sincerity, sympathy, and harmony with one another. By sharing common interests Is a prime objective

Another important thing Must try to eliminate stubbornness, selfish selfishness To benefit from the small interests and not let them dominate and destroy their good minds And you will be able to perform all tasks smoothly and with pleasure and efficiency And successful As the foreword desires Everything in the end “

In working together with those around him, His Majesty the King gave a speech about working. Together with colleagues, with the leader and with the followers that

บทที่ ๔๑

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร