บทที่ ๔๒ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะกับการทำงาน

บทที่ ๔๒

บทที่ ๔๒

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้แสดงธรรมเทศนาให้ญาติธรรมได้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมะกับการทำงาน มีใจความว่า

“การทำงานคือ การปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคือ การทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ และหน้าที่นั้นต้องเป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยกุศล เป็นมงคลต่อชีวิต ไม่เป็นพิษต่อผู้อื่น ไม่ฝ่าฝืน ศีลธรรมประเพณีที่ดีงาม ดำเนินตามคำสั่งสอนของพระศาสดา องค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเป็นไปตามลำดับและขั้นตอน ปัญหาที่ เกิดสำหรับผู้ที่อยากจะปฏิบัติธรรมก็คือ เรายังไม่รู้จักตนเอง ไม่รู้จักประมาณในตน ไปหวังผลถึงคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต ลืมบทบาทและหน้าที่ของตัวเราเอง ธรรมะคือความเหมาะสม ใน จังหวะ เวลา โอกาส สถานที่ และต้องมีความพอดี ไม่เกร็ง ไม่เคร่ง ไม่เครียดจนเกินไป จนกลายเป็นการกดดันตัวเอง เพราะเราไปเคร่ง จนเกินไป เลยทำให้เกิดความเครียด

การปฏิบัติธรรม ต้องเริ่มที่คุณธรรมคือต้องมีจิตสำนึกแห่ง การใฝ่ธรรมเสียก่อน และอย่าใจร้อนหวังผลในทันทีทันใด ต้องเริ่ม ต้นไปตามลำดับและขั้นตอนสั่งสม อบรมจิตของเราไปเรื่อยๆ โดย เริ่มจากการฝึกให้มีสติเสียก่อน มีสติกับสิ่งที่จับต้องและเห็นได้ คือ อาการความเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถ เรียกว่าฝึกใจให้ มันอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้เสียก่อน จนมีความชำนาญ ใจไม่ฟุ้งซ่าน เพราะจิตที่ส่งออก แล้วจึงค่อยยกจิตเข้าสู่การภาวนา

การภาวนานั้น เราทำเพื่อให้เกิดความสงบ สิ่งที่จะตามมาก็ คือ “สมาธิ” จิตที่สติมีกำลัง ย่อมส่งผลไปยังสมาธิที่มั่นคง และเมื่อ จิตพบความสงบ การเป็นระบบในการคิดก็จะตามมา การรู้จัก วิเคราะห์ปัญหาก็จะเกิด โดยการรู้จักเหตุและผล ไม่เอาความรัก ความชอบความชังของตนมาตัดสิน มองทุกอย่างตามความเป็นจริง เห็นทุกสิ่งที่มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป เห็นทุกข์ เห็นภัย เห็น โทษ เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ และไร้ประโยชน์ในสรรพสิ่ง ได้รู้เห็น ความจริงคือ “สัจจะธรรม”

ฉะนั้น การทำงานที่เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหว ทำงานไป โดยมีสตินั้น ก็คือ การปฏิบัติธรรม”

ผมมีความสุขกับการทำงานเสมอ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ยาก หรือง่าย โดยมีคติประจำใจว่า “ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”

เคล็ดลับในการทำงานให้มีความสุขของผม

คือ ทำใจให้ “รักงานที่ทํา รักเพื่อนร่วมงาน” รักหัวหน้า รักลูกน้อง รักองค์กร และรักประเทศชาติ”

Buddhadasa, Bhikkhu Able to teach sermons to relatives Understand Dharma and work with the mind that

“Work is to practice Dharma. Dharma practice is Complete our duties And that duty must be fulfilled Charitable Auspicious to life Non-toxic to others, not violating morals and traditions. Follow the teachings of the Lord Buddha In accordance with the order and the steps that have occurred for those who want to practice Dharma is We do not know ourselves. Unrecognizable To hope for the greatest virtue in the future Forget our roles and duties. Dharma is appropriate in timing, opportunity, location and must be fit, not tense, not too serious. Until becoming self-depressing Because we are too strict to cause stress

Dharma practice Must begin with virtue, which is to have a consciousness of To pursue justice first And don’t be impatient for immediate results, must begin in the sequence and accumulation steps Keep training our minds, starting with mindfulness training first Conscious with the tangible and visible things are the movement of the body in every posture. It’s called training the mind to It depends on the flesh and the body first. Until proficient The heart is not distracted. Because the mind sent And then lift the mind into prayer

บทที่ ๔๒

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร