บทที่ ๔๔ หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง

บทที่ ๔๔

บทที่ ๔๔

ผมจะต้องตรวจสอบดูว่า ความผิดพลาดที่เกิดนั้น อยู่ใน ขั้นตอนความรับผิดชอบของใคร หากพบว่าเกิดขึ้นจากความไม่รู้ ของเพื่อนร่วมงานคนใด ก็จะเป็นหน้าที่ของผม ที่จะต้องพัฒนาเขา ให้มีความรอบรู้ แม่นยำ และมีความชำนาญในงานที่มอบหมายให้ รับผิดชอบ

ในขณะเดียวกัน ตัวผมเองก็ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลง สั่งสมประสบการณ์ ให้มีความรู้ ความชำนาญ ก้าวทันโลก สนองแนวพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานในพิธีพระราชทาน ปริญญาแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๓๑ ดังมีใจความตอนหนึ่งว่า

“ผู้ที่จะสร้างความสําเร็จในการงานและมีชีวิตที่แน่นอนนั้น ควรมีคุณสมบัติประกอบพร้อมกันอย่างน้อย ๕ ประการ

ประการแรก ควรจะต้องมีความสุจริต มีความจริงใจความ อุตสาหะอดทน และความเสียสละเมตตาเป็นพื้นฐานของจิตใจ

ประการที่สอง ควรจะต้องมีวิชาการความรู้ที่ถูกต้อง แม่นยำ ชำนาญ พร้อมทั้งมีฝีมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบัติเป็นเครื่อง มือสําหรับประกอบการ

ประการที่สาม ควรจะต้องมีสติ ความยั้งคิด และวิจารณญาณ กันถี่ถ้วนรอบคอบ เป็นเครื่องควบคุมกำกับให้ดําเนินไปได้โดยถูก ต้องเที่ยงตรงตามทิศทาง

ประการที่สี่ จะต้องมีความรอบรู้ มีความสามารถประสาน งาน ประสานประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องส่งเสริม ให้ทำงานได้คล่องตัวและก้าวหน้า

ประการที่ห้า ซึ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีความฉลาดรู้ในเหตุ ในผล ในความผิดถูกชั่วดี ในความพอเหมาะพอสม ซึ่งเป็นเครื่อง ตัดสินและสั่งการปฏิบัติงานทั้งมวลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”

และเพื่อสร้างบรรยากาศของความสุข ผมจะเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยรอยยิ้มที่สดใส เจอใครก็ยิ้มรับ ทักทาย เพราะคนที่มีรอยยิ้ม เบิกบานบนใบหน้า ก็เปรียบเสมือนมีประตูเปิดกว้างที่ใครๆ ก็อยาก จะเข้ามาทัก เข้ามาปรึกษาหารือด้วย

รอยยิ้มและคำทักทายดีๆ

จะช่วยให้การเริ่มงานในวันใหม่

เต็มไปด้วยความสดใส ผ่อนคลาย

I have to check to see if Who is the mistake that is in the process of responsibility? If found to occur from ignorance Of which of your colleagues Will be my duty That must develop him To have knowledge, precision and expertise in the assignment

Meanwhile I myself have to diligently study and learn about myself in order to keep up with the changes. Accumulate experience to have knowledge and expertise to keep up with the world His Majesty the King Bestowed on the royal ceremony Degree to Thammasat University graduates on July 5, 2531, as one has stated that

“Those who are successful in their work and have a definite life Should have at least 5 qualifications at the same time

Firstly, there should be honesty. Sincerity, perseverance and self-sacrifice are the foundations of the mind.

Secondly, there should be academic knowledge that is accurate, proficient, as well as skilled or practical ability as a tool. Hand for operating

Third, there should be a consciousness, thoughtfulness and careful consideration. Is a control device that can be controlled and operated correctly Must be accurate in the direction

Fourth, there must be knowledge Has the ability to coordinate and coordinate benefits with others extensively Promote To work flexibly and progressively

Fifth, the most important must be to know the reason for the effect of right and wrong. In moderation Which is the machine Judge and order all operations to be effective. “

Good smiles and greetings

Will help to start the day on a new day

Full of bright, relaxing

 

บทที่ ๔๔

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร