บทที่ ๔๕ บุคคลต้นแบบที่ดี

บทที่ ๔๕

บทที่ ๔๕

ผมจะไม่พูดจาตำหนิเพื่อนร่วมงานคนหนึ่ง ต่อหน้าเพื่อน ร่วมงานคนอื่นๆ เพราะจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอับอายขายหน้า ขาดสติที่จะรับฟังเหตุผลของเราด้วยดี แต่ผมจะหาช่วงจังหวะดีๆ อารมณ์ดีๆ เมื่ออยู่กันสองต่อสอง สอนเขาด้วยเหตุและผลให้เขา เข้าใจ แทนการกล่าวคำตำหนิ

ทุกคนย่อมชื่นชมกับคำชม การแสดงความชื่นชมลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่หัวหน้าด้วยความจริงใจ แต่ก็ไม่ใช่เป็นการ ให้คำชมกันจนพร่ำเพรื่อ จนเบื่อ จนเขาจับทางได้ว่า เราเป็นคนไม่จริงใจอย่างนี้ สู้เงียบเสียจะดีกว่า

หากเมื่อไรที่ผมเกิดความรู้สึกอับจนปัญญาหรือท้อถอย ผมจะพยายามค้นหาบุคคลต้นแบบ เป็นใครก็ได้ที่ผมชื่นชม เพื่อเรียน รู้แนวทางการทํางานและการดำรงชีวิตของเขา นำมาใช้เป็นมาตรฐาน ที่ดีในการดำเนินรอยตาม

ผมจะศึกษาวิธีคิด วิธีการทำงาน จุดเด่นในตัวเขา เพื่อนำมาปรับใช้ให้ชีวิตก้าวผ่านจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง และใช้เป็น แนวทางที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ เหมือนกับที่คนเหล่านั้นทำได้

แม้มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์จากอำนาจวาสนา ตาม ตำแหน่งหน้าที่ที่ถือครองอยู่ แต่หากรู้ว่ามันเป็นการผิดทำนองคลองธรรม ผมก็จะไม่แสวงหาโอกาสที่จะเข้าถึงซึ่งประโยชน์เหล่านั้น เพราะแม้จะได้รับมาก็หาความสุขไม่ได้ ใครอาจจะไม่รู้แต่ตัวผม ก็รู้ดีอยู่แก่ใจ

ผมขอแนะนำให้คุณ หันกลับมาทำงานอย่างมีความสุขกัน ดีกว่า อย่าไปเที่ยวแสวงหาความทุกข์จากการทำงานเลย เพราะเมื่อ มีลาภย่อมเสื่อมลาภ มียศย่อมเสื่อมยศ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่มีทาง ที่จะหลีกหนีสัจจะธรรมความจริงแห่งชีวิตกันได้สักคน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกระแส พระราชดำรัส เพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคม ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๓ มีใจความว่า

“ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืน ต้องต้านความคิดและ ความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ เราต้องกล้าและบาก มั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดี เป็นความถูกต้อง และ เป็นธรรม

ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิด มากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ ฟื้นคืนดีได้เป็นลำดับ”

I will not blame a colleague. In front of friends Other collaborators Because it will make him feel ashamed Lack of consciousness to listen to our reasoning well But I will find a good moment when the mood is good. Teach him reason and result for him to understand instead of reproach.

Everyone will appreciate the compliment. To show appreciation to subordinates Workmate Or even a sincere leader But it’s not Complimenting each other until it became so bored that they could catch the way that We are not sincere in this way. It is better to fight quietly.

If whenever I feel a sense of impotence, wisdom, or depression I will try to find a prototype. Whoever I admire to learn about his work and way of life Adopt as standard Good to follow in the footsteps

I will study how to think how to work, the strength in him. To be adapted for life to overcome obstacles and to be used as a path to success Like those people can do

Although there is a chance to receive benefits from the ascendancy of the position held But if knowing that it is a morally wrong I will not seek the opportunity to access those benefits. Because even if he received it he could not find happiness Who may not know but me Knew well in his heart

 

บทที่ ๔๕

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร