บทที่ ๔๗ การนึกถึงความตาย จะทำให้เราขวนขวายที่จะทำในสิ่งที่เรา ชอบผัดผ่อน

บทที่ ๔๗

บทที่ ๔๗

การนึกถึงความตาย จะทำให้เราขวนขวายที่จะทำในสิ่งที่เรา ชอบผัดผ่อน และช่วยปลดเปลื้องในสิ่งที่เราชอบยึดติด มีความ รอบรู้ในการดำรงชีวิตในหนทางที่ถูกที่ควร ยังชีพอยู่ด้วยความพอ ประมาณ มีคุณธรรม ละอายต่อการทำกรรมชั่ว ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่น เกื้อหนุนสังคมโดยรวมให้เป็นปกติสุข ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

สังคมทุกวันนี้ เป็นสังคมบริโภคนิยม ไม่ปรารภความตาย ไม่รับรู้ หลงลืม เหมือนคิดว่าจะมีชีวิตเป็นอมตะ จะอยู่ค้ำฟ้า เลย พยายามสร้างและสะสมอะไรมากมาย สะสมทรัพย์สินไม่เคยพอ ถ้า ปรารภความตายอยู่เป็นนิจ คิดได้ว่าอายุของเราไม่ยืนยาว ก็จะ ตระหนักได้ว่า การแสวงหาเงินทองมากมาย เป็นพันล้าน หมื่นล้าน เป็นความโง่อย่างหนึ่ง เพราะไม่มีทางจะใช้ได้หมด สุดท้ายแม้แต่ เงินปากศพก็พกติดตัวไปไม่ได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัส พระราชทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๒๔ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ มีใจความบางส่วนว่า

“ทางปฏิบัติที่จําเป็นสําหรับทุกคนในขณะนี้ นอกจากจะต้อง ตั้งใจพยายามทำตัวทำงานให้มีระเบียบโดยเต็มความสามารถ และ เป็นอยู่โดยประหยัดแล้ว ยังจะต้องพยายามตั้งจิตใจไว้ให้ถูก นั้น คือ ทำจิตใจให้สงบ หนักแน่น ไม่รู่วาม ไม่ปล่อยให้อคติต่างๆ เข้า ครอบงำได้โดยง่าย ฝึกหัดคิดพิจารณาเรื่องราวและปัญหาทั้งปวง ด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยใจบริสุทธิ์

เป็นกลางเสมอ ทุกครั้ง ให้เป็นนิสัย อันเป็นวิธีที่จะช่วยให้เกิดปัญญา สามารถคิด วินิจฉัยได้โดยกระจ่างแจ่มแจ้ง และปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องเที่ยงตรง การที่มีความคิดจิตใจอันกระจ่างแจ่มแจ้ง และหนักแน่นอยู่เสมอดัง กล่าว จัดเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งของแต่ละบุคคล เป็น เครื่องนำพาบุคคลไปให้ประสบความเจริญสวัสดี และคุณธรรมของ แต่ละคนนี้ เมื่อรวมกันเข้าย่อมจะเกิดเป็นคุณธรรมของชาติ และ ย่อมจะนำพาชาติให้บรรลุถึงความเจริญสวัสดีได้ดุจเดียวกัน”

Today’s society Is a popular consumer society Do not preach death, do not perceive, forgetfulness, as if thinking of an immortal life to live endlessly, so try to create and collect many things Property accumulation is never enough.

If death foretold forever Think that our age is not long, then will realize that Pursuing billions and tens of billions of money is a foolish thing. Because there is no way to use it all Finally even The money was not carried on the body.

Thinking of death Will make us earnestly doing what we like to defer and help release what we like to stick with and knowledge in living in the right way Subsist with sufficiency, morals and is ashamed of evil deeds Do not think to encroach others Supporting society as a whole, in accordance with the “Sufficiency Economy” philosophy

His Majesty the King has a royal speech. Bestowed on the occasion of the New Year Buddhist era 2524 on Wednesday, December 31, 2523 has some ideas that

 

บทที่ ๔๗

ขอขอบคุณ : google.com

แนะนำติชม : scribblingsandsuch.com

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สร้างความสุข และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร